CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

We maken bij het verzuim onderscheid in geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Onder geoorloofd verzuim verstaan we het bezoek aan een dokter, tandarts, ziekte enz. Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we dat een leerling zonder kennisgeving afwezig is. Ook te laat komen wordt als ongeoorloofd verzuim gezien. U moet de school vooraf in kennis stellen van eventueel verzuim, dit kan telefonisch bij de administratie tussen 8.00 uur en 8.20 uur of via Social schools. Indien we van een leerling geen melding van afwezigheid hebben ontvangen, zullen we met u contact opnemen. Indien we geen contact kunnen krijgen, zullen we dit verzuim als ongeoorloofd vermelden.

Wordt er verlof opgenomen zonder verzoek aan en toestemming van de schoolleiding of de ambtenaar van de leerplicht, dan is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In eerste instantie zal de school hierover met u praten. Mocht het ongeoorloofd verzuim niet veranderen of zich weer herhalen dan dient de school dit verzuim te melden aan de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag.

De leerplichtambtenaar verplicht de scholen de namen van die leerlingen te vermelden die zogenaamd ‘luxe verzuim’ nemen. Dit betreft leerlingen die te vroeg op vakantie gaan of te laat terugkomen. In alle gevallen dat uw kind ongeoorloofd afwezig is, is de ambtenaar van de leerplicht gerechtigd een proces-verbaal op te maken en u een boete te geven.

De regels voor verlof vindt u op onze website Luxeverzuim en verlof.

Te laat komen

Voor kinderen die regelmatig te laat komen werken wij met de 4-8-12-16-regeling. Deze werkt als volgt:

  • 4. Bij 4 keer te laat komen. De administratie stuurt de ouders (cc aan de leerkracht en de directie) een mail met de melding dat de leerling 4 keer te laat is gekomen.
  • 8. Bij 8 keer te laat komen. De directie stuurt de ouders (cc naar de leerkracht) een mail, waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling 8 keer te laat is gekomen. In deze mail wordt aan de ouders duidelijk gemaakt dat er bij 12x een melding bij de afdeling Leerplicht gedaan zal worden.
  • 12. Bij 12 keer te laat komen. School doet een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld over de melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is met verzuim bij de afdeling Leerplicht, worden de ouders door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.
  • 16. Leerling blijft te laat komen. De school doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

×