CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. 

Onze school heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximumaantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het Aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.  Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind). Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Gaat uw kind naar groep 2 t/m 8? Dan gelden bovenstaande afspraken niet en kunt u contact opnemen met de school.

 

> Meer informatie

Kennismakingsgesprek

Als u uw kind wilt aanmelden bij ons op school, kunt u eerst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Telefoon 070 -309 97 30.

Plaatsingsbeleid

CBS De Waterlelie is een grote school met 17 groepen en ongeveer 450 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte is maximaal 29 leerlingen. Als er veel zorgleerlingen in een groep zitten, kan dat aantal minder worden. Dat betekent dat per schooljaar voor een gelimiteerd aantal aangemelde kinderen per groep plaats is. 

> Meer informatie

Leerlingplafond

De Waterlelie is een basisschool met een zogenaamd leerlingplafond. Komend schooljaar mogen wij 56 nieuwe leerlingen toelaten. Wij werken met voorrangsregels en u kunt uw kind alleen aanmelden in vier daarvoor aangewezen periodes in het schooljaar.

Voorrangsregels

Wij hanteren de volgende voorrangsregels.

 • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op de school
 • het kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied (zie kaartje website)
 • het kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk
  kinderen die op de Peuteropvang 2Waterlelies zitten
 • de ouder werkt zelf op de school

Bovenstaande regels gelden op voorwaarde dat kinderen vanaf hun derde verjaardag worden aangemeld.

 

CBS De Waterlelie Voorrangsgebied aanmelden

Aanmelden in vaste periodes:

Nadat uw kind 3 jaar is geworden, moet u het voor onze school aanmelden in een van de volgende hiervoor aangewezen periodes.

1 oktober 2023 start nieuwe aanmeldjaar:

 • ALM 1: aanmelden van 18 december 2023 t/m 12 januari 2024
 • ALM 2: aanmelden van 15 maart t/m 2 april 2024
 • ALM 3: aanmelden van 10 juni t/m 2 juli 2024
 • ALM 4 aanmelden van 16 september t/m 30 september 2024

1 oktober 2024 start nieuwe aanmeldjaar:

 • ALM 1: 16-12-2024 t/m 10-01-2025
 • ALM 2: 17-03-2025 t/m 31-03-2025
 • ALM 3: 10-06-2025 t/m 30-06-2025
 • ALM 4: 15 t/m 30 september 2025

Bevestiging aanmelding

Binnen zes weken na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u van ons bericht of u uw kind kunt inschrijven. 

Verdeling over de groepen

De directeur, ib’er en bouwcoördinator verdelen ieder half jaar de nieuwe leerlingen over de kleutergroepen. Hierbij houden zij rekening met:

 • Het aantal kinderen.
 • De geboortedatum en daarmee de maand van instromen.
 • De verhouding jongens/meisjes.
 • Ouders kunnen geen voorkeur voor een juf of vriendje opgeven.

Wennen

Zes weken voordat uw kind vier wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders om een afspraak te maken voor het wennen. Uw kind mag een aantal dagen  vóór de vierde verjaardag komen wennen aan de school en de groep. Als de eerste schooldag in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar valt, dan zijn er vanwege de drukke start van het nieuwe schooljaar geen wendagdelen. Dit geldt ook voor kinderen die in januari vier jaar worden. Door de drukke decembermaand kunnen zij helaas niet komen wennen. Kinderen die twee weken voor de zomervakantie hun vierde verjaardag vieren, worden na de zomervakantie op school verwacht.

Meteen nadat uw kind vier is geworden, mag het de complete schoolweek volgen. In overleg met ouders kan anders besloten worden.

Leerlingen die instromen van een andere school

Als leerlingen van een andere school instromen op CBS De Waterlelie, zoekt de intern begeleider of directie contact met de vorige school en vraagt informatie op over de leerling zoals Cito-resultaten, gedrag in de groep en overige relevante informatie. Naar aanleiding van de beschikbare gegevens bekijkt de directie of het kind geplaatst kan worden.

×